ALGEMENE VOORWAARDEN MAKE IT SIMPLE

Kastanjelaan 400 - Microlab | 5616 LZ | Eindhoven | Nederland
https://makeitsimple.studio | gijs@makeitsimple.studio
Telefoon: +31(0)6 533 552 36 | KVK – 66200083 | BTW – NL001170616B87

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

MAKE IT SIMPLE
Make it Simple, gevestigd te Eindhoven (Nederland) en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 66200083. 

DE VOORWAARDEN
Deze algemene voorwaarden. 

OPDRACHTGEVER
De natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die Make it Simple een opdracht geeft of mogelijk een opdracht wil geven tot de levering van Producten. 

PRODUCTEN
De door Make it Simple aan de Opdrachtgever aangeboden, verkochte, te leveren c.q. geleverde goederen (zoals ontwerpen, voorstellen en projecten, vastgelegd op dragers van beeld en/of geluid) en diensten, waaronder vervaardiging, bewerking en/of verwerking van dragers van beeld en/of geluid of andere werkzaamheden bij de totstandkoming van een creatieve productie. 

OVEREENKOMST
Iedere overeenkomst tussen Make it Simple en de Opdrachtgever betreffende de verkoop en levering van Producten, inclusief offertes, orders en opdrachtbevestigingen (die al dan niet voortvloeien uit een raamovereenkomst). 

CREATIEVE PRODUCTIE
Een creatieve productie of audiovisual die langs cinematografische, mechanische of elektronische weg tot stand is gekomen en een werk is in auteursrechtelijke zin. Dragers van beeld en/of geluid: stoffelijke middelen waarop beeld en/of geluid kunnen worden vastgelegd, zoals pc/laptop, usb, harde schijf, smartphone, geluidsband, videoband, dvd, fotografisch materiaal, cinematografisch materiaal, of soortgelijk materiaal.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

2.1
De Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst en op alle overige rechtshandelingen en rechtsbetrekkingen tussen Make it Simple en de Opdrachtgever. 

2.2
Afwijkende of aanvullende bedingen op de Voorwaarden zijn alleen geldig als deze schriftelijk door Make it Simple zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende Overeenkomst. 

2.3
Indien een bepaling van de overeenkomst (inclusief de Voorwaarden) om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de overige bepalingen van de overeenkomst van kracht. Partijen zullen de ongeldige bepaling zo opvatten dat deze de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert. 

2.4
Indien een bepaling in een specifieke offerte, opdrachtbevestiging of overeenkomst afwijkt van een bepaling in de Voorwaarden prevaleert de bepaling in de offerte, opdrachtbevestiging of overeenkomst.

ARTIKEL 3 – OFFERTES

3.1
Offertes van Make it Simple zijn steeds vrijblijvend, tenzij het gaat om een schriftelijke offerte waarin uitdrukkelijk anders is aangegeven. Make it Simple kan een vrijblijvende offerte binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding herroepen. Offertes zijn herroepelijk, ook indien een termijn voor aanvaarding is vermeld. 

3.2
Tenzij Make it Simple anders heeft aangegeven, vervalt een offerte in elk geval nadat 30 dagen zijn verstreken vanaf de dagtekening van de offerte respectievelijk, in geval van een mondelinge offerte, de datum waarop Make it Simple de offerte heeft gedaan. 

3.3
Offertes zijn gebaseerd op de door de Opdrachtgever verstrekte informatie.

ARTIKEL 4 – TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

4.1
Tenzij de Opdrachtgever een offerte van Make it Simple schriftelijk heeft aanvaard, bindt een opdracht tot levering van producten Make it Simple alleen indien en nadat Make it Simple de opdracht schriftelijk heeft bevestigd of, voor de Opdrachtgever waarneembaar, tot de uitvoering daarvan is overgegaan. 

4.2
Voor werkzaamheden waarvoor in verband met de aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging, welke wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.

ARTIKEL 5 – VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

5.1
De Opdrachtgever dient Make it Simple tijdig te informeren over alle feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst (inclusief specifieke opdrachten daaronder) voor Make it Simple van belang zijn of kunnen zijn. 

5.2
De Opdrachtgever dient alle informatie, bescheiden en zaken die Make it Simple nodig heeft voor het uitvoeren van de Overeenkomst tijdig aan Make it Simple ter beschikking te stellen. Verder dient de Opdrachtgever alle medewerking te verlenen aan Make it Simple die nodig is voor het tijdig en correct uitvoeren van de Overeenkomst. 

5.3
Als de uitvoering van een overeenkomst wordt vertraagd door het uitblijven van door de Opdrachtgever te verschaffen informatie, bescheiden en/of zaken of op verzoek van de Opdrachtgever of door andere bij de Opdrachtgever liggende oorzaken, is Make it Simple gerechtigd de kosten als gevolg hiervan volgens de gebruikelijke tarieven in rekening te brengen bij de Opdrachtgever.

ARTIKEL 6 – UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

6.1
Make it Simple voert de Overeenkomst uit naar beste inzicht en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. 

6.2
Make it Simple kan de overeenkomsten geheel of ten dele door derde partijen doen uitvoeren. 

6.3
Make it Simple is te allen tijde eindverantwoordelijk voor de productieregie en bepaalt de wijze waarop en door welke personen de overeenkomst wordt uitgevoerd, maar houdt daarbij, indien en voor zover dit in overeenstemming is met Make it Simple’s inzichten, zoveel mogelijk rekening met de door de Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen. 

6.4
Als de Creatieve productie conform specificaties voor vertoning beschikbaar is, informeert Make it Simple de Opdrachtgever mondeling of schriftelijk, met het verzoek de Creatieve productie goed te keuren. Dit moment geldt als aflevering van de betreffende Creatieve productie, tenzij anders overeengekomen. 

6.5
De terugkoppeling mogelijkheden om aanpassingen door te voeren in het product zijn vastgelegd in de overeenkomst. Hierna kan de Opdrachtgever slechts wijzigingen op wezenlijke punten van de ter goedkeuring aangeboden Creatieve productie verlangen als de uit deze wijzigingen voortvloeiende kosten volledig door de Opdrachtgever worden voldaan, tenzij Make it Simple aantoonbaar op essentiële punten is afgeweken van de Overeengekomen specificaties. Make it Simple zal de dan eventueel gewijzigde Creatieve productie op een nader overeen te komen tijdstip conform artikel 6.4 ter goedkeuring aanbieden aan de Opdrachtgever. 

6.6
Make it Simple heeft het recht om de uitvoering van een overeenkomst te weigeren indien de concrete werkzaamheden bijzondere risico’s voor Make it Simple met zich meebrengen waarvan Make it Simple bij het aangaan van de Overeenkomst niet op de hoogte is gesteld of waarmee zij redelijkerwijs niet bekend kon zijn, onverminderd de verplichtingen van de Opdrachtgever op basis van de overeenkomst.

ARTIKEL 7 – VERGOEDING

7.1
Door Make it Simple opgegeven prijzen en tarieven gelden exclusief BTW en andere wettelijke heffingen. 

7.2
Indien van toepassing wordt reistijd berekend conform de overeengekomen uurtarieven. 

7.3
Eventuele verlengingen van een werkdag als genoemd in artikel 9.1 worden vooraf (mondeling ofschriftelijk) overeengekomen en als overuren in rekening gebracht, Hiervoor geldt een opslag van 150% boven het overeengekomen uurtarief. 

7.4
Voor werktijd op zaterdagen, zondagen en officiële feestdagen, voor zover van tevoren aangemeld door Make it Simple, geldt een opslag van 150% boven het overeengekomen uur- of dagtarief. 

7.5
Additionele kosten voor verzekering en kosten betrekking hebbend op verblijf worden vooraf overeengekomen en op de factuur in rekening gebracht. 

7.6
Als prijzen/tarieven van prijsbepalende factoren, zoals lonen, materialen en verzekeringspremies een verhoging ondergaan, heeft Make it Simple het recht haar prijzen en tarieven dienovereenkomstig te verhogen.

ARTIKEL 8 – DUUR VAN DE WERKZAAMHEDEN EN LEVERTERMIJNEN

8.1
De duur van de werkzaamheden kan, behalve door de inspanning van Make it Simple, worden beïnvloed door andere factoren, waaronder het weer, de kwaliteit van de informatie die Make it Simple ontvangt en de beschikbaarheid en de medewerking die door de Opdrachtgever of betrokken derden wordt verleend. Partijen zijn zich er beiden van bewust dat de planning van de werkzaamheden gedurende de looptijd van de overeenkomst aan wijzigingen onderhevig kan zijn. Make it Simple kan de doorlooptijd van de werkzaamheden derhalve niet garanderen. Partijen houden er beiden rekening mee dat de tijdstippen die worden aangeduid als deadlines, mijlpalen, leveringsdata of andere vergelijkbare termen moeten worden beschouwd als schattingen en derhalve niet als fatale termijn gelden.

ARTIKEL 9 – WERKTIJDEN

9.1
De werktijd per werkdag bedraagt maximaal 8 uren, behoudens tevoren mondeling of schriftelijk overeengekomen verlengingen.

ARTIKEL 10 – FACTURERING EN BETALING

10.1
Facturering vindt plaats op de tijdstippen en op de wijze als overeengekomen tussen partijen. Indien en voor zover partijen hierover niets zijn overeengekomen, vindt facturering in beginsel maandelijks plaats, onverminderd het recht van Make it Simple de overeenkomst in gedeelten uit te voeren en dienovereenkomstig te factureren. 

10.2
Betaling door Opdrachtgever dient zonder korting, inhouding of verrekening te geschieden binnen de overeengekomen betalingstermijnen, doch in geen geval later dan 30 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in euro’s. De op de bankafschriften van de Make it Simple aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt. 

10.3
Facturen worden geacht door de Opdrachtgever akkoord te zijn bevonden als hij niet binnen 14 dagen na factuurdatum daartegen schriftelijk en gemotiveerd bezwaar heeft gemaakt. 

10.4
In geval van niet-tijdige betaling is de Opdrachtgever in verzuim door het enkele verstrijken van de betalingstermijn, dus zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling is vereist, en wordt hij over het achterstallige bedrag (hoofdsom en eventuele kosten en rente) een direct opeisbare rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente tot de dag van volledige betaling van hoofdsom, rente en eventuele kosten per maand of gedeelte van een maand. 

10.5
Make it Simple is voorts bevoegd om de uitvoering van enige met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst op te schorten en nieuwe werkzaamheden uit te stellen totdat alsnog volledige betaling is ontvangen. 

10.6
Alle in redelijkheid door Make it Simple gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Make it Simple maakt als gevolg van de niet-nakoming van de Opdrachtgever van zijn betalingsverplichtingen jegens Make it Simple, komen voor rekening van de Opdrachtgever. 

10.7
In geval een Overeenkomst wordt gesloten met meer dan één Opdrachtgever, zijn deze Opdrachtgevers, indien werkzaamheden ten behoeve van hen gezamenlijk zijn verricht, hoofdelijk verbonden jegens Make it Simple voor het geheel.

ARTIKEL 11 – BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST / SCHADEVERGOEDING / OPSCHORTING

11.1
Ingeval de Opdrachtgever een gegeven opdracht herroept en de overeenkomst beëindigt zonder dat sprake is van de in artikel 11.2 genoemde situaties aan de zijde van Make it Simple, is Make it Simple, onverminderd haar recht om eventueel volledige schadevergoeding te vorderen, in ieder geval gerechtigd tot een schadeloosstelling, die zoveel mogelijk in overleg met de Opdrachtgever wordt vastgesteld op basis van de volgende elementen:- alle ‘out of pocket‘ kosten van Make it Simple, vermeerderd met eventueel verschuldigde ‘cancellation fees’ van gecontracteerde freelancers;- alle door Make it Simple tot het tijdstip van de annulering gemaakte uren tegen het gebruikelijke tarief;- een redelijke vergoeding voor overheadkosten van Make it Simple;- gederfde winst van Make it Simple; Deze bepaling geldt onverminderd het recht van Make it Simple een geschil hierover op enig moment voor te leggen aan de rechter. 11.2Beide partijen hebben het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden door een schriftelijke mededeling aan de andere partij ingeval de andere partij:A) in staat van faillissement geraakt of surseance van betaling aanvraagt (of een hiermee vergelijkbare buitenlandse procedure of situatie);B) zijn bedrijfsvoering staakt;C) ook na ingebrekestelling toerekenbaar tekortschiet in een wezenlijke verplichting uit de Overeenkomst.Ingeval voornoemde omstandigheden de Opdrachtgever betreffen, wordt de Opdrachtgever geacht in verzuim te zijn en worden door de Opdrachtgever aan Make it Simple verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar, onverminderd Make it Simple’s recht op volledige schadevergoeding. 

11.3
Make it Simple heeft voorts het recht om de Overeenkomst te ontbinden op de hierboven aangegeven wijze en met de hierboven genoemde gevolgen indien de Opdrachtgever meer dan twee keer niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen jegens Make it Simple. 

11.4
Indien de Opdrachtgever reeds een prestatie ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, kan de Opdrachtgever de overeenkomst slechts ontbinden voor het gedeelte dat Make it Simple nog niet heeft uitgevoerd. Betaalde respectievelijk gefactureerde bedragen in verband met de prestatie die Make it Simple reeds heeft geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden direct opeisbaar ingeval van gedeeltelijke ontbinding.

ARTIKEL 12 – OVERMACHT

12.1
Onder overmacht vallen alle situaties waarin partijen blijvend of tijdelijk niet in staat zijn aan hun verplichtingen te voldoen jegens de andere partij als gevolg van een al dan niet voorzienbare omstandigheid die buiten hun macht is gelegen. 

12.2
Tot overmacht aan de zijde van Make it Simple wordt in ieder geval gerekend (oorlog)gevaar, tekortschieten van door Make it Simple ingeschakelde derde partijen, brand, vorst, natuurrampen, storingen in het bedrijf van Make it Simple, energie-, internet-, computer- of (mobiele) telefoonstoringen. 

12.3
Indien Make it Simple door (tijdelijke of blijvende) overmacht de Overeenkomst niet (verder) kan uitvoeren, is Make it Simple niet aansprakelijk voor de eventueel daaruit voor de Opdrachtgever voortvloeiende schade. Make it Simple kan in dat geval naar haar keuze de nakoming van haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden door een schriftelijke mededeling aan de opdrachtgever, zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn. Ingeval van opschorting is Make it Simple gerechtigd de overeenkomst alsnog geheel of gedeeltelijk te ontbinden op de hiervoor aangegeven manier.

ARTIKEL 13 – INCIDENTELE VERHINDERING VAN DE OPDRACHTGEVER

13.1
Indien de Opdrachtgever om welke reden dan ook incidenteel is verhinderd een overeengekomen afspraak met Make it Simple na te komen, dient de Opdrachtgever Make it Simple hiervan zo spoedig mogelijk, uiterlijk 48 uur vóór de overeengekomen afspraak, op de hoogte te stellen. 

13.2
Make it Simple is gerechtigd haar (extra) kosten als gevolg van het annuleren van een afspraak door de Opdrachtgever bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.

ARTIKEL 14 – AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE

14.1
Als de uitvoering van de overeenkomst risico’s voor Make it Simple met zich meebrengt die de normale risico’s te boven gaan, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor hieruit voor Make it Simple of door haar ingeschakelde derden voortvloeiende schade. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat hij voldoende is verzekerd voor aansprakelijkheid in dit verband. 

14.2
Make it Simple is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, van welke aard ook, door het geheel of ten dele verloren gaan, tenietgaan of beschadigd raken van (Dragers van) beeld en/of geluid dan wel van andere zaken van de Opdrachtgever tijdens de vervaardiging, bewerking of verwerking hiervan door Make it Simple. 

14.3
Make it Simple is niet aansprakelijk voor het verloren raken, teniet gaan of beschadigd raken van eventueel door Make it Simple bewaarde reservekopieën van aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde Dragers van beeld en/of geluid. 

14.4
Als enige aansprakelijkheid op Make it Simple zou komen te rusten, is deze in ieder geval beperkt tot het bedrag dat aan Make it Simple wordt voldaan uit hoofde van de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval, te vermeerderen met het bedrag van het onder de verzekering toepasselijke eigen risico.

14.5
De in dit artikel 14 opgenomen beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid van Make it Simple geldt niet indien en voor zover schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewust roekeloos handelen van Make it Simple. 

14.6
Onverminderd het bepaalde in artikel 14.7 vrijwaart de Opdrachtgever Make it Simple, haar medewerkers en de bij de uitvoering van de overeenkomst betrokkenen (zoals door Make it Simple ingeschakelde derden) tegen alle aanspraken van derden, van welke aard en uit welken hoofde ook, die op enige manier verband houden met de (uitvoering van de) Overeenkomst, behalve indien en voor zover er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Make it Simple. 

14.7
De Opdrachtgever vrijwaart Make it Simple tegen alle aanspraken van derden met betrekking tot alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten verband houdende met de werkzaamheden die door Make it Simple voor de Opdrachtgever worden verricht. 

14.8
De Opdrachtgever vergoedt Make it Simple dan wel door haar ingeschakelde derden volledig alle met de in artikel 14.6 en 14.7 genoemde aanspraken verband houdende schade en/of kosten, waaronder begrepen eventuele kosten van rechtskundige bijstand, indien en voor zover deze schade niet op grond van de Overeenkomst voor rekening komt van Make it Simple. 

14.9
De Opdrachtgever zal werknemers van Make it Simple en andere door haar voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde personen nimmer persoonlijk aansprakelijk stellen. 

14.10
De opdrachtgever dient schade zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is na het ontstaan hiervan schriftelijk te melden bij Make it Simple, evenals eventuele claims van derden.

ARTIKEL 15 – RECHTEN MET BETREKKING TOT INTELLECTUELE EIGENDOM

15.1
De auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle door Make it Simple ontwikkelde Producten berusten bij Make it Simple. 

15.2
Make it Simple geeft de opdrachtgever uitsluitend toestemming om de producten te gebruiken conform hetgeen hierover is opgenomen in de overeenkomst. 

15.3
De opdrachtgever is niet gerechtigd de producten te wijzigen, in te korten, te knippen, anders te rangschikken of andere bewerkingen of veranderingen aan te brengen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Make it Simple. 

15.4
Elk gebruik door de opdrachtgever van de door Make it Simple geleverde producten dat niet is overeengekomen en/of waarvoor niet de overeengekomen vergoeding is betaald, wordt  beschouwd als een inbreuk op de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten van Make it Simple. 

15.5
Make it Simple kan voor rekening van de opdrachtgever zorg dragen voor het verkrijgen van de benodigde toestemming voor het gebruik van auteurs-, merkenrechtelijk of anderszins beschermd materiaal van derden dat wordt gebruikt in de producten. Make it Simple is hiertoe slechts verplicht indien en voor zover dit uitdrukkelijk onderdeel is van de overeenkomst (of opdrachtbevestiging) en uitsluitend conform (de omvang van) het gebruik dat in de overeenkomst (of opdrachtbevestiging) is overeengekomen en uitsluitend ten aanzien van de overeengekomen rechthebbenden en/of instanties die bepaalde rechthebbenden vertegenwoordigen.

ARTIKEL 16 – GEHEIMHOUDING

16.1
Behoudens schriftelijke toestemming van de opdrachtgever zal Make it Simple de van de opdrachtgever ontvangen vertrouwelijke informatie niet aan derden verstrekken. Dit geldt met dien verstande dat Make it Simple door de uitvoering van de overeenkomst toegenomen kennis mag aanwenden voor andere doeleinden, zolang geen vertrouwelijke informatie aan derden wordt verstrekt. 

16.2
Tenzij Make it Simple hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven, zal de opdrachtgever door Make it Simple in verband met de overeenkomst verstrekte stukken en zaken (zoals ontwerpen, tekeningen, films, losse beelden, bestanden, software en andere materialen) alleen gebruiken in verband met de uitvoering van de overeenkomst en deze niet geheel of gedeeltelijk aan derden ter beschikking stellen, verveelvoudigen of openbaar maken.

ARTIKEL 17 – VERVALTERMIJN

17.1
Voor zover in de Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van de opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Make it Simple in verband met het uitvoeren van de overeenkomst in ieder geval één jaar na het moment dat de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

ARTIKEL 18 – TOEPASSELIJK RECHT

18.1
Op de overeenkomst en op eventuele daarmee verband houdende overeenkomsten en rechtsbetrekkingen tussen partijen is het Nederlandse recht van toepassing.